вторник, 2 юни 2009 г.

Инструкция за сексуална безопасност

Общи положения:
1. За безопасен секс (Страстен Ежедневен Комплексен Сеанс) се допускат лица от мъжки пол не по-млади от 18 години и лица от женски пол не по-стари от 75 години включително.
2. В сеанса участват не по-малко от двама души, може и сам, но е скучно и нездравословно.
3. За безопасен секс се допускат лица, притежаващи бележка, че не са болни от СПИН и поне дали кръв за анализ.
Преди започване на СЕАНСА:
1. Да се получи разрешение от партньора, партньорката или партньорите.
2. Да се провери наличието и изправността на органите, участващи в безопасния секс и средствата за индивидуална защита. В случай на откриване на неизправност, преди нейното отстраняване да не се пристъпва към безопасен секс.
3. Да се провери надежността на механизма за закрепване на средствата за ивдивидуална защита.
По време на сеанса:
1. Да се държат органите, участващи в безопасния секс, чисти и изряден вид.
2. Търсенето на ерогенните зони да става в строго съответствие на международните решения по правата на човека - да не се уронва честта и достойнството на партньора, партньорката и партньорите.
3. Категорично се забранява: да се прилагат „измикярски” средства за индивидуална защита, да се ползват предпазители, вече употребявани, да се снемат предпазните средства преди свършване на секса и да се спи по време на секс.
При приключване на сеанса:
1. Да се снемат средствата за индивидуална защита.
2. Да се приведе в ред обстановката.
3.Да се съобщи на партньора, парнтьорката, партньорите за приключването на секса.
Аварийни ситуации:
Към аварийни ситуации се отнасят: а) нежеланието на един от партньорите да всъпва в контакт, б) несъответствие на органите на партньорите, в) използване на алкохол и тютюневи изделия по време на сеанса, г) дефекти на средствата за индивидуална защита, д) травмиране поне на един от партньорите.
Действия по време на аварийна ситуация: при а,б,в,д да се смени парньора, партньорката, партньорите. При г - преустановяне на сеанса и подмяна на предпазителите.

Няма коментари: